วิสัยทัศน์

         พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชุมชนเข้มแข็ง 

Share on Line
Share on Pinterest