สารจาก...นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ

         เทศบาลตำบลเอราวัณ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำงานกันเป็นทีม เป็นเป้าหมายของการพัฒนาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ด้วยการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมกันรับประโยชน์ เป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเอง ภายใต้ศักยภาพของทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

         กระผมในฐานะผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลเอราวัณ ให้เข้ามาทำหน้าที่บริหารและพัฒนาท้องถิ่น ตลอดระยะเวลาที่ได้เข้ามาทำหน้าที่นั้น กระผมและทีมงานก็ได้มุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาตำบลเอราวัณของเราให้มีความเจริญเติบโตในทุกๆด้าน โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลเอราวัณ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายเป็นอย่างดี ทำให้การขับเคลื่อนโครงการต่างๆสำเร็จเป็นที่หน้าพอใจของชุมชน เช่น ธรรมนูญสุขภาพตำบลเอราวัณ เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ชุมชน อยู่ดี มีสุข เป็นการเปิดกว้างให้เกิดการเชื่อมโยง คน หมู่บ้าน หน่วยงาน องค์กร ให้เข้ามาร่วมกัน นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้ชุมชนตำบลเอราวัณของเราหลุดพ้นจากภาวะวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้น ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ในที่สุด

         กระผมต้องขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้กำลังใจกระผมตลอดมา กระผมจะตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อถิ่นกำเนิด บ้านเมืองเจริญเติบโต พี่น้องทุกคนอยู่ดี กินดี มีความสุขด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ

 

Share on Line
Share on Pinterest