thumbs
นางนงค์รัก ตะนะสอน
หัวหน้าฝ่ายอำนายการ

thumbs
นางสาวชนิดา เกตุแก้วเกลี้ยง
นักวิชาการเกษตร

thumbs
นางสาวนิศานาถ ดวงท้าวเศษ
นักพัฒนาชุมชน

thumbs
นางสาวผกากรอง พลโรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

thumbs
นางสาวสุรีรัตน์ นันตระกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

thumbs
นางสุดาวรรณ สว่างชาติ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

thumbs
นางสาวศิริลักษ์ บัวงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

thumbs
นายธีระเดช แก้วบุดดา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

thumbs
นางสาวชลิดา สงกา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbs
นายเฉลิมเกียรติ โยธามาศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

thumbs
นางสาวพรนภา เขตมนตรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

thumbs
นางสาวรัชณีวรรณ พรหมมาศ
ผู้ช่วยนิติกร

thumbs
นางสาวธิดา วรรณชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายสุวัฒน์ บำรุงสำราญ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

Share on Line
Share on Pinterest