วันที่ หมวดหมู่ รายการ
9 ธ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน - เก้าอี้ทำงานประจำสำนักปลัดเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน สพฐ. นมช่วงปิดเทอมและนมเปิดเทอมภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔๑ วันทำการ ของเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำการเกษตร สายฝายโคกรัง - วังม่วง บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ระยะทางยาว ๑๑๐๐ เมตร เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก
25 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำการเกษตร สายฝายโคกรัง - วังม่วง บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ระยะทางยาว ๑๑๐๐ เมตร เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก
24 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำการเกษตร สายฝายโคกรัง - วังม่วง บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ระยะทางยาว ๑๑๐๐ เมตร เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
30 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆประจำสำนักงานเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม ( นม ) สพฐ. ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling รหัสทางหลวง ลย.ถ.26-018 ชื่อสายทางสายโคกสวรรค์ - อำเภอเอราวัณ บ้านโคกสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๗๓๑ เลยประจำสำนักงานเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๐๓๖ เลย ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการขุดลอกดินตะกอนและถากถางวัชพืช คูคลองส่งน้ำการเกษตร สายโพนเลา - โคกรัง บ้านวังเลา หมู่ที่ ๑ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๗ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการขุดลอกดินตะกอนและถากถางวัชพืช คูคลองส่งน้ำการเกษตร สายฝายหัวภูชน - โป่งศรีโทน บ้านโป่งศรีโทน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม ( นม ) สพฐ. ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ กล่อง ของเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม( นม ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ กล่อง ของเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กจ-๒๘๓๙ เลย ประจำเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กจ-๒๘๓๙ เลย ประจำเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กจ-๒๘๓๙ เลย ประจำเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest